0344 - 846 281Contact

Zonnepark De Beldert

Nieuw drijvend zonnepark op de noordelijke plas van De Beldert.

Laatste update: 13-10-2023

Novar en eCoBuren hebben de handen ineengeslagen en beogen gezamenlijk een innovatief watergebonden zonnepark te ontwikkelen op de noord plas van het recreatiegebied de Beldert. De ontwikkeling van het (beoogde) zonnepark wordt gecombineerd met het inrichten van de oever van de waterplas als natuurrecreatiegebied, waardoor het recreatief aanbod van de Beldert diverser gaat worden.

Meerwaarde zonnepark de Beldert

We zien langs verschillend invalshoeken maatschappelijke meerwaarde. In de eerste plaats levert het project een bijdrage aan een duurzame energievoorziening in de gemeente Buren.  Daarnaast wordt het recreatief aanbod van de gemeente Buren verruimd: de aanleg van een (ecologisch) wandelpad en laadvoorzieningen voor e-bikes, maken onderdeel uit van het plan. Daarmee krijgt het plangebied een recreatieve functie voor wandelaars en fietsers. Deze is gericht op rust en natuurbeleving en biedt tegenwicht aan de intensieve recreatieve functies van de zuidelijke plas van de Beldert, waardoor het gebied een gebalanceerd recreatief aanbod krijgt.  

Van en voor de omgeving

Tijdens het ontwikkelen van een zonnepark worden er belangrijke beslissingen genomen. Hoe wordt het zonnepark landschappelijk ingericht? Op welke manier kunnen omwonenden financieel profiteren van het zonnepark? Welke ecologische maatregelen worden er getroffen? De gevolgen van deze beslissingen zijn juist voor de lokale omgeving het meest voelbaar. Het is dan ook essentieel dat omwonenden en lokale organisaties over deze onderwerpen kunnen meedenken en meebeslissen.

Schets van de landschappelijke inpassing

Na een aantal gesprekken zijn we als projectteam gekomen tot de volgende schets die ook onderdeel uitmaakt van de vergunningaanvraag.

Schets Zonnepark De Beldert

Stand van zaken

Op dinsdag 25 oktober 2022 hebben eCoBuren en Novar, een buurtbijeenkomst georganiseerd om het initiatief, het drijvend zonnepark de Beldert, toe te lichten en input op te halen bij de omgeving. Daarnaast hebben wij keukentafelgesprekken gevoerd met direct aanwonenden, om ervoor te zorgen dat de het zonnepark goed wordt ingepast in haar omgeving. Begin januari hebben wij voor dit initiatief een vergunningaanvraag ingediend bij de gemeente, waarin wij de wensen van de omgeving zo goed als mogelijk hebben meegenomen.

Inmiddels zijn wij weer een aantal stappen verder. De gemeenteraad heeft op 21 maart een zgn. ontwerp-verklaring van geen bedenkingen afgegeven voor het zonnepark. Daarna is de ontwerp-vergunning ter inzage gelegd via https://zoek.officielebekendmakingen.nl/. De omgeving is over het proces en onderwerpen als planschadeanalyse en financiële participatiemogelijkheden verder geïnformeerd tijdens een inloopavond op 19 april.

Aan het eind van de ter inzage periode is op het plan zijn twee zienswijzen ingediend. Inmiddels is 20 september 2023 de definitieve vergunning verleend.

Hoe nu verder?

Tot realisatie van het zonnepark zijn er nog een flink aantal uitdagingen zoals het verwerven van de subsidie, de financiering, keuzes inzake de netaansluiting en de uiteindelijke bouw van het zonnepark. 

Ook willen we graag voor het zonnepark (50%) lokaal eigendom realiseren. De komende tijd gaan wij onderzoeken hoe wij dit het best kunnen organiseren voor dit project. Dit doen wij graag samen met de omgeving. Wilt u hierover alvast meedenken? Stuur dan een mail naar evert@ecoburen.nl

Al met al verwachten we dat het zonnepark op zijn vroegst pas eind 2025 gerealiseerd kan worden. 

Omwonendenregeling

De omwonendenregeling, van toepassing voor woningen binnen een straal van 500 meter van het zonnepark, is inmiddels verder uitgewerkt. Hierover zijn de betrokkenen per post nader geïnformeerd.

Risicoanalyse planschade

Ook de op de informatieavond van 19 april besproken risicoanalyse planschade is inmiddels uitgevoerd. In deze risicoanalyse is de mogelijk te verwachten planschade voor objecten in de nabije omgeving (= binnen een straal van 500 meter) beoordeeld. Ook hierover worden de betrokkenen individueel geïnformeerd. De uitgevoerde analyse geeft slechts een indicatie. De analyse kan dus ook niet beschouwd worden als een beoordeling van een verzoek om tegemoetkoming voor planschade. Als er een planschadeverzoek wordt ingediend, wordt het verzoek – los van deze analyse – beoordeeld.

Contact

Roept bovenstaand vragen op of wilt u over een onderwerp nader geinformeerd worden? Neem dan contact op met Evert Obdeijn van eCoBuren via info@ecoburen.nl Wilt u op de hoogte blijven? Vul dan het onderstaande interesseformulier in.

Interesse - Zonnepark De Beldert

Velden gemarkeerd met een * zijn verplicht

Lid eCoBuren *

Aanhef *

Klankbordgroep
Akkoord *

Subtitel tekst

Intro tekst

eCoBuren werkt met een groot netwerk aan partners

Woonwijzer winkelGreencellsFruitstadBetuwewindSunrock Masters in Solar Den Hartog Vattenfall EnergiePlusDak Liander Van Roekel en Van Roekel Solarif INNAX CooperatieautoGemeente BurenGemeente BurenOM | nieuwe energieEnergieloket RivierenlandEnergieloket RivierenlandHIER OpgewektK3 ZonnepanelenDelenEcoleon Novar De Fruitmotor Dutch Solar Parks Natuur en Milieu Gelderland Wageningen University and Research
0344 - 846 281