0344 - 846 281Contact

Zonnepark Roodakker

Samen de zon

Laatste update: 01-10-2023

eCoBuren en Novar creëren met dit park de mogelijkheid om een significant aandeel te leveren aan de duurzaamheidsambities van de gemeente Buren en dit te doen op een wijze waarbij de omgeving maximaal wordt betrokken, zowel in het ontwikkelproces als wat betreft financiële en maatschappelijke participatie.

Novar brengt als marktleider zon-op-land de benodigde praktische en technische expertise en ervaring in over zonneparkontwikkeling, -realisatie en -beheer, waar eCoBuren de lokale kennis, contacten en maatschappelijke betrokkenheid waarborgt. 

De projectlocatie is gelegen ten noorden van de A15/Betuwelijn, ter hoogte van Kapel Avezaath. Het beoogde perceel valt binnen de gemeente Buren, waar ruimte is voor lokale en innovatieve projecten van 10 hectare. Deze 10 hectare is in overleg met de aanwonenden ingepast in het hieronder aangegeven gebied. 

Kaart Roodakker

Naar verwachting kan het park een opgesteld vermogen van 14,8 MWp realiseren. Dit is voldoende om minimaal 4.500 huishoudens te voorzien van lokaal opgewekte elektriciteit, wat gelijk staat aan 44% van het aantal huishoudens in de gemeente Buren.

Zonnepark Roodakker is een innovatief zonnepark, welke de ecologie in het gebied versterkt.

Innovatief speerpunt van zonnepark Roodakker is het plaatsen van een batterij. Hiermee worden congestieproblemen op het elektriciteitsnet voorkomen en kan een meer gelijkmatige energieafgifte of uitgestelde levering worden gerealiseerd. De eerste gedachten zijn om het park aan te sluiten op het onderstation in Tiel. Als alternatief wordt de mogelijkheid verkend om het park aan te sluiten op de reeds bij de AVRI aanwezige infrastructuur. Naast opwek en opslag van zonne-energie worden op het park maatregelen getroffen om de ecologie te stimuleren.

Landschapsplan

De inpassing van het zonnepark in het landschap is een heel belangrijke pijler voor de realisatie van het park. Met de direct aanwonenden en de gemeente zijn hierover veel gesprekken gevoerd. Dit plan is nu verder uitgewerkt en besproken op de bewonersavond. Aandachtspunten in het ontwerp zijn:

  • Geen zicht op de panelen vanuit huizen direct omwonenden
  • Behouden openheid
  • Meerwaardecreatie ecologie en biodiversiteit
  • Behoud landschapselementen na exploitatie zonnepark

In de afbeelding hieronder wordt de beoogde inpassing geschetst. Na overleg met de omwonenden zijn aan de noordzijde langs de Roodakker extra bossages aangebracht op de grondwal. 

Landschapsplan

Op basis van het landschapsplan is een onderzoek uitgevoerd naar eventuele geluidsversterkende effecten. De resultaten van dit onderzoek kunt u lezen in onderstaande document. 

Bekijk geluidsonderzoek

Stand van zaken

De vergunningaanvraag is begin januari ingediend; Op 9 maart is door eCoBuren en Novar (voorheen Solarfields) voor het laatst een buurtbijeenkomst georganiseerd over het zonnepark Roodakker. Daarna zijn er met diverse omwonenden nog keukentafelgesprekken gevoerd.

Publicatie ontwerpvergunning en zienswijzeperiode 
Op 19 september 2023 heeft de gemeenteraad van Buren besloten om een (voorlopige) verklaring van geen bedenkingen af te geven voor het project Roodakker. Dit betekent dat de raad vooralsnog instemt met het project. De ontwerpvergunning wordt op 3 oktober 2023 gepubliceerd op de website officielebekendmakingen.nl (dossiernummer gmb-2023-419127) Voor een periode van 6 weken (tot 14 november 2023) kan men zienswijzen indienen op het plan.

Omwonendenregeling
Zoals wij eerder aan jullie gecommuniceerd hebben, wordt voor dit project een omwonendenregeling opgesteld. Deze regeling houdt in dat direct omwonenden van het zonnepark eenmalig een geldbedrag ontvangen. Dit bedrag is bestemd voor het verduurzamen of vergroening van de woning en/of bedrijfsgebouw. Te denken valt aan isolatie, het plaatsen van zonnepanelen of de aanplant van struiken. De omwonenden die vallen onder de omwonendenregeling zijn hierover inmiddels per brief persoonlijk geïnformeerd.

Hoe kan de omgeving participeren in het park?

Tijdens de bewonersavond (december 2022 en maart 2023) is ook de in de toekomst mogelijke participatie van de omgeving in het project toegelicht. De onderstaande afbeelding geeft de besproken onderwerpen aan.Infographic Roodakker

De planschadeanalyse en zoals hierboven aangegeven ook de omwonendenregeling, zijn inmiddels uitgewerkt.

Veel gestelde vragen

Het kan bijna niet anders dat er bij de ontwikkeling van een zonnepark als Roodakker veel vragen leven. Deze vragen en de antwoorden daarop verzamelen wij in het overzicht dat hieronder kan worden gedownload. In deze update zijn met name de vragen over het geluidsonderzoek beantwoord.

Download veel gestelde vragen

Contact

Heeft u vragen, dan kan contact worden opgenomen met Evert Obdeijn van eCoBuren via info@ecoburen.nl Wilt u op de hoogte blijven? Vul dan het onderstaande interesseformulier in.

Interesse - Zonnepark Roodakker

Velden gemarkeerd met een * zijn verplicht

Lid eCoBuren *

Aanhef *

Akkoord *

eCoBuren werkt met een groot netwerk aan partners

Woonwijzer winkelGreencellsFruitstadBetuwewindSunrock Masters in Solar Den Hartog Vattenfall EnergiePlusDak Liander Van Roekel en Van Roekel Solarif INNAX CooperatieautoGemeente BurenGemeente BurenOM | nieuwe energieEnergieloket RivierenlandEnergieloket RivierenlandHIER OpgewektK3 ZonnepanelenDelenEcoleon Novar De Fruitmotor Dutch Solar Parks Natuur en Milieu Gelderland Wageningen University and Research
0344 - 846 281